Jelenlegi hely

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2019, november 14 - 11:58 | Közérdekű
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. február. 29-én szombaton 7.00 órától 22.00 óráig kerül sor. Alább a választópolgárok számára készült tájékoztatót közöljük.
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Tájékoztató a választópolgár részére

 

I.

A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 02. 29. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II.

Szavazati jog

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét, és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III.

Választhatóság joga [passzív választójog]

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a A Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.

A választhatóság akadálya

 • a szabadságvesztés büntetésének töltése,
 • szándékos bűncselekményért való elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,
 • jogképesség megvonása.

IV.

A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

 • abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy
 • bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha

 • nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,
 • a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások ideje alatt annak területén kívül tartózkodik, és a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezi a szavazás lehetőségét,

Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a  választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.

A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében.

A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti

személyesen,

legkésőbb   a   választások   előtti   utolsó   munkanapon   (tehát   legkésőbb   2020.   02.   28.)   a   község ügyfélfogadási ideje alatt.

A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja.

okirat formájáb an úgy,

hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön,

elektronikus levélben (e-mailben) úgy,

hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön. A község ezen célból a honlapján nyilvánosságra hozza a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet. Amennyiben a község nem rendelkezik honlappal, a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet a község hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • keresztnév és vezetéknév,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakcím (község, utca, házszám),
 • levelezési cím, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt.

kérelmező által felhat almazott személy közv etítésével

kérelmezni lehet a szavazói igazolvány kiadását legkésőbb a választások előtti napon (tehát legkésőbb

2020. 02. 28.).

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • keresztnév és vezetéknév,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakcím (község, utca, házszám).

A község legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három napon belül elküldi a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére, hacsak a kérvényben nem ad meg más levelezési címet. A község a szavazói igazolványt „Saját kézbe“ küldi el ajánlott küldemény formájában a kérvényben megadott címre.

Amennyiben a választópolgár írásos, vagy elektronikus módon beadott kérelmében közli, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben közölnie kell annak kereszt- és vezetéknevét, valamint a személyi igazolvány számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolni.

 

Postai úton történő szavazás

 A Szlovák Köztá rsaság területén állandó lak hellyel rendelk ező válas ztópolgár, aki a v álaszt ások

 idején annak te rületén kí vül tartózkodik

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig

írásban (okirat formájában) úgy,

hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb)

A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

 elektronikus levélben (e-mailben) úgy,

hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2020. 01.10.)

A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi

adatait:

 • keresztnév és vezetéknév,
 • személyi szám,
 • állandó lakhely:
 • külföldi lakhely címe.

Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére

 • a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,
 • szavazólapokat,
 • válaszborítékot  (amely  tartalmazza  a  „VOĽBA  POŠTOU  -  ELECTION  BY  MAIL“  feliratot,  a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét),
 • a szavazás módjáról való tájékoztatást.

A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti.

A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 01.10.) kerültek kézbesítésre.

***

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal kapcsolatos további információk az alábbi honlapon találhatók

www.minv.sk/?volby-nrsr